OD WIEKU NA RZECZ OCHRONY PRACY

Z okazji stulecia utworzenia Państwowej Inspekcji Pracy pragnę wyrazić uznanie dla jej działalności oraz podkreślić istotną rolę, jaką organ ten spełnia w zakresie poszanowania prawa pracy. Wszystkim inspektorom, pracownikom inspekcji składam wyrazy szacunku i uznania za Waszą pracę – niełatwą, ale jakże potrzebną. Z uwagi na ustawowe kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy, komplementarne w stosunku do kompetencji sprawowanego przeze mnie urzędu, prowadzona współpraca przynosi widoczne pozytywne efekty. Uprawnienia inspekcji umożliwiają skuteczne wykonywanie zadań związanych z nadzorem i kontrolą, a także egzekwowaniem przestrzegania przez pracodawców obowiązujących przepisów prawa. Nasza współpraca przejawia się w szczególności w dążeniu do zapewnienia wysokich standardów ochrony pracy, jak również w opracowywaniu oraz wdrażaniu wielu istotnych społecznie i gospodarczo rozwiązań. Przykładem tej współpracy jest współdziałanie przy opracowaniu przepisów wprowadzających od dnia 1 stycznia 2017 r. minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych. Kolejnym przykładem prowadzonej współpracy jest zaangażowanie Państwowej Inspekcji Pracy w kwestie wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Należy podkreślić, że działalność kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy ma istotny wymiar zarówno korygujący, jak i prewencyjny. Wyniki prowadzonych kontroli stanowią istotne źródło informacji przy ocenie funkcjonowania obowiązujących regulacji i są pomocne w podejmowaniu ewentualnych decyzji w kwestii wprowadzania nowych rozwiązań. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współpracuje także z PIP w obszarze funkcjonowania agencji zatrudnienia. Są to działania służące zwiększeniu ochrony i polepszeniu bezpieczeństwa klientów agencji zatrudnienia oraz podniesieniu standardów pracy agencji, w tym pracy tymczasowej, poprzez wprowadzenie zmian przepisów. MRPiPS rozwija współpracę z PIP również w zakresie kontroli przestrzegania praw pracowniczych obcokrajowców przebywających na terytorium Polski. Wzmożone kontrole prowadzone są w podmiotach, w których przewidywana jest największa skala i ryzyko występowania nieprawidłowości związanych z legalnością zatrudnienia cudzoziemców. Duże zaangażowanie i wysoki profesjonalizm inspekcji pracy przez wszystkie lata jej funkcjonowania, znacząco wpływa na przestrzeganie porządku prawnego i umacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. Pragnę podziękować za wieloletnią dobrą współpracę, licząc na dalsze współdziałanie w celu zapewnienia wysokich standardów ochrony pracy.

ELŻBIETA RAFALSKA, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej