KALENDARIUM
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 1919-2019

3 stycznia 1919

 
 
 
 
 

Podpisanie przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego „Dekretu tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji pracy”.

Rozporządzenie o inspekcji pracy, wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, zastąpiło „Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy”, rozszerzając dotychczasowy zakres działania inspekcji.

 
 
 
 
 

14 lipca 1927

1929 rok

 
 
 
 
 

Ukazuje się pierwszy numer „Inspektora Pracy”.

W obozie koncentracyjnym w Ravensbrück Halina Krahelska opracowuje „Wytyczne w sprawie organizacji Inspekcji Pracy w Polsce Niepodległej po II wojnie światowej”.

 
 
 
 
 

1945 rok

1946 rok

 
 
 
 
 

Po drugiej wojnie światowej nadzór nad całokształtem spraw związanych z bezpieczeństwem, higieną i ochroną pracy powierzono Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej, a w nim Departamentowi Pracy. Została też powołana Międzyministerialna Centralna Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wraz z jej odpowiednikami w 20 branżach. Prowadziła między innymi kontrole w zakładach o najwyższym poziomie zagrożeń.

Ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej oddaje zwierzchnictwo nad inspekcją pracy radom narodowym.

 
 
 
 
 

20 marca 1950

1950 rok

 
 
 
 
 

Powstanie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Na mocy „Dekretu o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy”, inspekcja stała się służbą działającą w strukturach związków zawodowych. Dotychczasową terenową inspekcję pracy przekształcono w techniczną inspekcję pracy opartą na zasadzie branżowej.

 
 
 
 
 

10 listopada 1954

6 marca 1981

 
 
 
 
 

Uchwalenie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, organie powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ustawą o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi i innym organom państwowym, Państwowa Inspekcja Pracy została podporządkowana Sejmowi.

 
 
 
 
 

29 maja 1989

1989 rok

 
 
 
 
 

Ustanowienie Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy.

Startuje konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, promujący najlepsze praktyki w zakresie bhp. Nagrodą jest statuetka nawiązująca do słów Owidiusza „Mecum Tutissimus Ibis” (Ze mną będziesz najbezpieczniejszy).

 
 
 
 
 

1993 rok

20 października 1999

 
 
 
 
 

Na Zamku Królewskim w Warszawie wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Zając wraz z przewodniczącą Rady Ochrony Pracy Bożeną Borys-Szopą oraz z wiceprzewodniczącym ROP posłem Romanem Giedrojciem uroczyście przekazują sztandar Państwowej Inspekcji Pracy głównemu inspektorowi pracy Tadeuszowi Janowi Zającowi.

Wejście Polski do Unii Europejskiej. Państwowa Inspekcja Pracy staje się pełnoprawnym członkiem Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy.

 
 
 
 
 

1 maja 2004

13 kwietnia 2007

 
 
 
 
 

Uchwalenie aktualnie obowiązującej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która między innymi rozszerzyła zakres kompetencji inspekcji o kontrolę legalności zatrudnienia. Ustawa wchodzi w życie 13 kwietnia 2007 roku.

W uznaniu zasług Romana Giedrojcia, zmarłego nagle 27 sierpnia 2017 roku szefa inspekcji pracy, dla uczczenia Jego pamięci jako wybitnego inspektora pracy, jego następca na stanowisku Głównego Inspektora Pracy Wiesław Łyszczek ustanowił przyznawaną wyróżniającym się inspektorom pracy Nagrodę im. Romana Giedrojcia

 
 
 
 
 

24 listopada 2017

3 stycznia 2019

 
 
 
 
 

Główny Inspektor Pracy, Wiesław Łyszczek, w setną rocznicę podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji pracy, podpisuje Kodeks Etyki Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.